مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

211

دانلود:

153

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هنجارشناسی سبک زندگی دینی: تبیین سه اصل محوری

نویسنده

علاسوند فریبا

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 60

چکیده

 عوامل متعددی که به توسعه فرهنگ و ساختارهای وابسته به فردگرایی, انسان محوری و خویشتن خواهی دامن زده اند, سبکی یکسان از زندگی را برای بشر فراهم آورده اند که به تدریج دین داران را در تضاد با پیرامون شان کشانده است. برای خروج از این وضعیت, لازم است اصول حاکم بر زندگی دین دارانه, بازخوانی و ساختارسازی شوند, چه آن که نادیده انگاری هر اصل, پیامدهای کمی و کیفی قابل مشاهده دارد. در این نوشتار, ضمن تفکیک میان بررسی جامعه شناختی و گفتگوی دینی درباره سبک زندگی با نگاهی هنجارشناسانه به تبیین سه اصل محوری قناعت, پرهیز از مسیر لهوی در زندگی و باور به وجود مرزبندی میان حق و باطل پرداخته شده است. دستاورد نوشتار, ضمن ساخت شکنی از موضوع «سبک زندگی», این نکته را اثبات می کند که بدون حاکمیت اصول فوق, جهت دهی ساختارها بر اساس آن ها و اصلاح ریختار ذهنی و تربیتی افراد و خانواده ها, ایجاد سبک زندگی دین دارانه عملی نیست.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.