Start: 2/7/2023 6:16:53 AMEnd: 2/7/2023 6:16:53 AM >> 707

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

659

دانلود:

317

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقد نابرابری های جنسیتی در اشعار زن نگار مندرج در روزنامه ی نامه یبانوان(1300-1299)

صفحات

 صفحه شروع 415 | صفحه پایان 434

چکیده

 توجه به مقوله ی نابرابری های اجتماعی یکی از موضوعات مهمی است که زنان شاعر در ایران به آن توجهی خاص داشته اند؛ امری که نخستین نمونه های آن را در اشعار منتشرشده در جراید زن نگار اواخر دوره ی قاجار می توان مشاهده کرد. این پژوهش, که به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر همة شمارگان باقی مانده از روزنامه ی نامه ی بانوان, به عنوان اولین روزنامه ی حاوی اشعار متعدد از زنان, گردآوری شده, در تلاش است با نگاهی جامعه شناختی مسئله ی اصلی در افکار و اشعار آن شاعران زن را تحلیل و بررسی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که موضوع اصلی در شعر این زنان نقد نابرابری های جنسیتی در جامعه ی مردمَدار ایران است. مخاطب اصلی این اشعار بیشتر زنان ایرانی اند. بر الگوی فردیت زنانه «جنس زن» تأکیدی خاص شده است. الگوی مقایسه شده به دلیل توجه به موضوع برابری اجتماعی, جایگاه و حقوق اجتماعی مردان است و اصلی ترین راه حلِ رفع نابرابری های جنسیتی, تغییر نوع نگاه جامعه به زنان و همچنین علم آموزی آن ها معرفی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی