مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم خاک و آب
سال:1382 | دوره:17 | شماره:1
صفحه شروع:39 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

306

دانلود:

114

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر آماده سازی بذر (پرایمینگ) پیاز خوراکی رقم سفید کاشان بر ویژگیهای جوانه زنی آن در شرایط تنش شوری

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 48

چکیده

 این تحقیق آزمایشگاهی در دو آزمایش جداگانه برای بررسی اثرات استفادهاز سدیم کلرید و پلی اتیلن گلیکول 6000 در آماده سازی بذر پیاز خوراکی رقم سفید کاشان بر ویژگیهای جوانه زنی در شرایط تنش شوری (7/13 ds/m) در مقایسه با استفاده از بذر خیسانده شده در آب مقطر و استفاده از بذر آماده سازی نشده (شاهد که در آزمایش اول منظور گردید) انجام شد. عملیات آماده سازی بذر بوسیله سدیم کلرید با 5 غلظت و 3 مدت زمان و در خصوص پلی اتیلن گلیکول 6000 با 4 غلظت و 2 مدت زمان اجرا شد. بذور پس از پایان مدتهای موردنظر شسته و خشک شدند و سپس درون پتری دیش با اضافه نمودن آب شور شده با سدیم کلرید کشت و برای جوانه زنی به درون انکوباتور که شرایط آن متناسب با نیازهای بذر پیاز جهت جوانه زنی بود انتقال داده شدند. در این تحقیق از طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار برای تجزیه آماری عوامل آزمایشی استفاده شد. صفات مورد نظر عبارت بودند از درصد جوانه زنی 4, 8 و 12 روز پس از کشت متوسط وزن تر و خشک گیاهچه طول ریشه چه و ساقه چه نتایج نشان داد که خیساندن بذر در آب مقطر موجب افزایش معنی دار درصد جوانه زنی و نیز وزن تر گیاهچه در مقایسه با بذور آماده سازی شده توسط سدیم کلرید گردید. استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000 به غلظت 25 گرم در 100 میلی لیتر موجب افزایش معنی دار درصد جوانه زنی و نیز طول ساقه چه در مقایسه با دیگر غلظت های آن شد. بدین ترتیب اثرات مثبت پلی اتیلن گلیکول 6000 در افزایش تحمل به تنش شوری در مرحله جوانه زنی مشخص گردید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.