مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز) | سال:1391 | دوره:4 | شماره:1 (پیاپی 3/62) | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

248

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اثرات اندازه شرکت برریسک نظام مند مبتنی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 47

چکیده

 تحقیق حاضر, وجود رابطه بین اندازه شرکت و نسبت قیمت به سود سهام, به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک نظام مند (بتا) بعنوان متغیر وابسته را بر اساس اطلاعات مالی 112 شرکت انتخابی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در فاصله سال های 1383 تا 1388 بررسی کرده است در این تحقیق برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیر مستقل بطور جداگانه بر متغیر وابسته از رگرسیون قدم به قدم استفاده شده است نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مورد مطالعه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID