video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

313

دانلود:

199

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فونستیک و تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد، ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 در پژوهش حاضر, شناسایی و بررسی تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در برخی مناطق استان یزد (زارکوئیه, منشاد, بهاباد, دهرت و طوطی آباد) طی سال 1394 انجام شد. نمونه ها با استفاده از تله ی مالیز جمع آوری شدند؛ به طوری که از اواخر فروردین تا اواسط شهریور, دو تله ی مالیز با فاصله ی حدود 50 تا 100 متر از یکدیگر در هر محل قرار داده شد و برداشت نمونه ها به شکل دو هفته یک بار انجام شد. در بررسی تنوع گونه ای, گونه ی Mesoleptus sp. از زیرخانواده یCryptinae با 24فرد ( 28/13 درصد) دارای بیشترین فراوانی و منطقه ی منشاد دارای بیشترین تنوع گونه ای بود. در مجموع, از گروه Pimpliformes 13 گونه متعلق به 9 جنس از سه زیرخانواده و از گروه Ichneumoniformes 16گونه متعلق به 12 جنس از دو زیرخانواده جمع آوری و شناسایی شدند؛ از این تعداد, تمام گونه ها بجز دو گونه ی Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781)و Cryptus nr. inculcator (Linnaeus, 1758) برای استان یزد جدید هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حبیبی بدرآباد، شیما، خیراندیش، محمد، و محمدی خرم آبادی، عباس. (1396). بررسی فونستیک و تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد, ایران. تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان)، 9(32 )، 1-20. SID. https://sid.ir/paper/160163/fa

  Vancouver: کپی

  حبیبی بدرآباد شیما، خیراندیش محمد، محمدی خرم آبادی عباس. بررسی فونستیک و تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد, ایران. تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان)[Internet]. 1396؛9(32 ):1-20. Available from: https://sid.ir/paper/160163/fa

  IEEE: کپی

  شیما حبیبی بدرآباد، محمد خیراندیش، و عباس محمدی خرم آبادی، “بررسی فونستیک و تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد, ایران،” تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان)، vol. 9، no. 32 ، pp. 1–20، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/160163/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی