مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,707

دانلود:

433

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تحمل به شوری ارقام یونجه

صفحات

 صفحه شروع 90 | صفحه پایان 98

چکیده

 این آزمایش به منظور بررسی تحمل به شوری ارقام یونجه در محیط گلخانه انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم در 6 سطح (رنجر, رهنا نی, همدانی, مائوپا, بمی و یزدی) و شوری در 6 سطح (شاهد, 3/0-, 6/0-, 9/0 -, 1/1- و 3/1- مگا پاسکال) در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. در این آزمایش از محیط شن و آبیاری بوسیله محلول غذایی جانسون استفاده گردید. شن لازم برای آزمایش ابتدا از غربال 2 میلی متری گذرانده شد و سپس بوسیله فشار آب کاملا شسته شد. مجددا شنها با آب مقطر دوباره شسته شدند. دمای گلخانه در مدت آزمایش حدود 25±5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی در محدوده 80 تا 70% نوسان داشت. در پتانسیل 1/1- و 3/1- مگا پاسکال بوته ها در اثر غلظت بالای نمک در محیط ریشه از بین رفتند. در این آزمایش سطح برگ تحت تاثیر رقم و پتانسیل آب محیط قرار گرفت به طوری که اثر رقم و پتانسیل آب در کلیه نمونه برداریها بر سطح برگ کاملا معنی دار بود . ماده خشک بخش هوایی یونجه در کلیه نمونه برداریها تحت تاثیر رقم بوده اما اثر پتانسیل آب در سه نمونه برداری آخر در تولید ماده خشک معنی دار بود. ارتفاع بوته ها نیز تحت تاثیر رقم و پتانسیل آب قرار گرفت. با کاهش پتانسیل آب محیط , ارتفاع بوته ها کاهش یافت به طوری که این کاهش در پتانسیلهای 3/.- , 6/.- و 9/.- مگا پاسکال نسبت به شاهد برابر 17.9, 36.8, 54.7 درصد بوده است. اثر رقم و پتانسیل بر تغییرات پتانسیل آب گیاه کاملا معنی دار بود. از مجموع نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که ارقام رنجر و رهنانی در کلیه صفات تحت بررسی در شرایط شور برتری خود را نسبت به سایر ارقام نشان داده و رقم مائوپا حساسیت نسبت به شوری را بروز داده و در صفات تحت بررسی نسبت به سایر ارقام از سطح پایین تری برخوردار بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  هاشمی، سیدمجتبی، و حاج رسولی ها، شاپور. (1380). بررسی تحمل به شوری ارقام یونجه. علوم خاک و آب، 15(1)، 90-98. SID. https://sid.ir/paper/15934/fa

  Vancouver: کپی

  هاشمی سیدمجتبی، حاج رسولی ها شاپور. بررسی تحمل به شوری ارقام یونجه. علوم خاک و آب[Internet]. 1380؛15(1):90-98. Available from: https://sid.ir/paper/15934/fa

  IEEE: کپی

  سیدمجتبی هاشمی، و شاپور حاج رسولی ها، “بررسی تحمل به شوری ارقام یونجه،” علوم خاک و آب، vol. 15، no. 1، pp. 90–98، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15934/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی