مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,909

دانلود:

399

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport)

صفحات

 صفحه شروع 283 | صفحه پایان 302

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر, تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای رشته های هندبال و بسکتبال کشور که در سطح کشوری و تیم های ملی رده های سنی مختلف فعالیت می کردند, بودند و از بین آنها 510 ورزشکار به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 76 سوالی بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport) با نوزده خرده مقیاس (استرس عمومی, استرس احساسی, استرس اجتماعی, کشمکش / فشار, خستگی, کمبود انرژی, مشکلات جسمانی, موفقیت, ریکاوری اجتماعی, ریکاوری جسمی, تندرستی عمومی, کیفیت خواب, استراحت مختل شده, خستگی احساسی, آسیب دیدگی, آمادگی جسمانی, مشکلات شخصی, خودکارامدی و خودگردانی) بود. روش امتیازگذاری به سوالات بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای (از هرگز=1 تا همیشه=5) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط ده تن از استادان متخصص تربیت بدنی تایید شد. روش های آماری مورد استفاده, شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها, آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی, تحلیل عاملی تاییدی و t تک نمونه ای به منظور بررسی اختلاف میانگین ها بود. یافته های پژوهشی نشان دهنده پایایی (a=0.98) برای پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران بود. در خصوص اعتبار سازه و بر اساس میزان روابط و T-value, تمامی سوالات رابطه معناداری با عامل داشتند. شاخص های نسبت X2 به df (2.03) و RMSEA= 0.052, NFI=0.97, NNFI=0.93, IFI=0.98, RFI=0.91, GFI=0.93 هم برازش مدل را تایید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم بهبود استرس برای ورزشکاران نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم بهبود استرس برای ورزشکاران باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی مدل «بهبود استرس برای ورزشکاران» تایید شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  پورسلطانی زرندی، حسین، تجاری، فرشاد، و خاوری، ندا. (1393). تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport). مدیریت ورزشی (حرکت)، 6(2)، 283-302. SID. https://sid.ir/paper/159334/fa

  Vancouver: کپی

  پورسلطانی زرندی حسین، تجاری فرشاد، خاوری ندا. تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport). مدیریت ورزشی (حرکت)[Internet]. 1393؛6(2):283-302. Available from: https://sid.ir/paper/159334/fa

  IEEE: کپی

  حسین پورسلطانی زرندی، فرشاد تجاری، و ندا خاوری، “تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport)،” مدیریت ورزشی (حرکت)، vol. 6، no. 2، pp. 283–302، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/159334/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی