مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک و اجزای آن در تعدادی از خاکهای گیلان

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 113

چکیده

 سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی اهمیت زیادی در تامین پتاسیم مورد نیاز گیاهان در بعضی از خاکها به ویژه خاکهای غنی از کانیهای حاوی پتاسیم دارد. سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی, از خاکهای ایران مطالعه نشده است. هدفهای این تحقیق بررسی سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک و بخشهای سیلت و رس 4 نمونه خاک استان گیلان به روش عصاره گیری متوالی با اسید سیتریک 0.5 میلی مولار در مدت 2500 ساعت بود. به این منظور از 4 منطقه استان گیلان 4 نمونه خاک سطحی (30-0 سانتی متری) برداشت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها تعیین گردید. دامنه مقدار پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده پس از 2500 ساعت از کل خاک, بخش رس و سیلت خاکهای مطالعه شده به ترتیب 0.87-0.29, 2.31-0.49 و 0.37-0.18 سانتی مول در کیلوگرم بود. مقدار تجمعی پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده پس از 2500 ساعت با معادلات پخش پارابولیکی, تابع نمایی, مرتبه صفر, مرتبه اول و الوویچ ارزیابی شد. معادله اوولویچ به دلیل کم بودن ضریب تعیین (R2) و معادله مرتبه صفر علیرغم بالا بودن ضریب تعیین به دلیل بالا بودن اشتباه استاندارد برآورد (SE) نتوانستند سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی را توضیح دهند. در حالیکه سه معادله دیگر سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی را توضیح دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی به روش اسید سیتریک رقیق یک فرایند پخش می باشد. مطالعات همبستگی نشان داد که بین مقدار پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده از خاک پس از 2500 ساعت با پتاسیم تبادلی و درصد رس همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین بین پارامتر b معادله تابع نمایی با درصد سیلت, گنجایش تبادل کاتیونی خاک و گنجایش تبادل کاتیونی بخش رس همبستگی معنی داری وجود دارد. در این مطالعه همچنین شاخص سرعت آزاد شدن اولیه پتاسیم با درصد رس و درصد سیلت همبستگی معنی داری دارد. نتایج حاکی از این است که در این خاکها پتاسیم عصاره گیری شده با استات آمونیوم نشان دهنده سرعت و قدرت جانشینی پتاسیم در دراز مدت می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.