مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) | سال:1391 | دوره:26 | شماره:2 الف | صفحه شروع:195 | صفحه پایان:206

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سودوموناس های فلورسنت بر افزایش انحلال ترکیبات روی و بهبود جذب آن توسط لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 206

چکیده

 باکتری های سودوموناس فلورسنت از مهمترین باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه می باشند که از طریق سازوکارهای متعدد می توانند سبب افزایش رشد و عملکرد گیاهان شوند. در این تحقیق 40 سویه از سودوموناس های فلورسنت از نظر توان انحلال نمک های مختلف روی شامل ZnO, ZnS و ZnCO3 مورد ارزیابی قرار گرفتند. سویه های حل کننده روی از نظر صفات محرک رشدی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 20 درصد سویه های مورد آزمایش توان انحلال نمک های ZnCO3 و ZnO را دارا بودند و هیچ یک از سویه های باکتریایی نتوانستند ZnS را به صورت محلول درآورند. تمامی سویه های حل کننده روی توانایی تولید اکسین, سیدروفور و انحلال ترکیبات نامحلول فسفر را در محیط جامد و مایع دارا بودند. در بین سویه های مورد آزمایش تنها سویه P1 توان تولید آنزیم ACC-دآمیناز داشت. آزمایش تولید سیانید هیدروژن نشان داد که در بین 8 سویه تنها GRP3 توانایی تولید سیانید هیدروژن را دارد. تاثیر سویه های منتخب در بهبود جذب روی در یک آزمون گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله, سویه ی P19 به عنوان کارآترین سویه توانست در غلظت 500 میلی گرم در گیلوکرم نمک ZnCO3, غلظت روی را تا 50.1 میلی گرم در کیلوگرم اندام هوایی افزایش دهد. با توجه به آهکی بودن اکثر خاک ها در ایران, بخش عمده کودهای محلول روی به صورت غیرقابل استفاده در می آید. استفاده از این باکتری ها می تواند در افزایش کارایی کودهای شیمیایی روی در خاک موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID