مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

521

دانلود:

396

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های مختلف گیاه ذرت طی مراحل مختلف رشد

صفحات

 صفحه شروع 485 | صفحه پایان 498

کلیدواژه

توزیع عناصر غذایی نیتروژن (N)Q2
فسفر (P)Q2
پتاسیم (K)Q2

چکیده

 تعیین تغییرات غلظت عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد گیاه, زمان صحیح و مدیریت بهینه مصرف کود را مشخص نموده و از آلوده شدن محیط زیست و منابع آبی جلوگیری می نماید. این آزمایش با هدف تعیین تغییرات غلظت عناصر غذایی نیتروژن, فسفر و پتاسیم در اندام های مختلف گیاه ذرت (Zea Mays L.) و مدیریت بهینه مصرف کود طی مراحل مختلف رشد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج به اجرا در آمد. کودهای فسفر و پتاسیم بر اساس آزمون خاک در هنگام کشت و نیتروژن در سه نوبت هنگام کشت و مراحل 4 برگی و 7 برگی مصرف گردید. نمونه برداری از اندام های مختلف گیاه (برگ, ساقه, گل, بلال و دانه) در مراحل مختلف رشد (3, 5, 7 و 10 برگی شدن, گل دهی, به کاکل رفتن و رسیدن) جهت تعیین درصد ماده خشک و میزان تجمع نیتروژن, فسفر و پتاسیم در هر یک از اندام ها و سپس در کل بوته انجام گردید. بررسی روند تجمع ماده خشک بیانگر افزایش معنی دار بیوماس کل گیاه طی مراحل رشد بود. نتایج نشان داد که بخش عمده جذب نیتروژن, فسفر و پتاسیم در مراحل اولیه رشد صورت می گیرد. قسمت عمده نیتروژن هماهنگ با روند رشد از برگ به ساقه و سپس در بلال و دانه ذخیره شده است. در زمان رسیدن, میزان نیتروژن و فسفر برگ و ساقه به طور معنی داری کاهش یافته و عمده ذخیره این عناصر در دانه بوده است (به ترتیب 180 و 32 کیلوگرم در هکتار). برخلاف نیتروژن و فسفر, پتاسیم بیشتر در ساقه گیاه ذخیره شده است. بالاترین میزان جذب پتاسیم در مرحله به کاکل رفتن اتفاق افتاد. در این مرحله میزان پتاسیم کل گیاه 369 کیلوگرم در هکتار و میزان پتاسیم تجمع یافته در ساقه 255 کیلوگرم در هکتار بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی