مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) | سال:1391 | دوره:26 | شماره:3 الف | صفحه شروع:227 | صفحه پایان:234

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

189

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی رابطه مدل های تعیین کیفیت خاک و شاخص های پایداری آن در زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد

صفحات

 صفحه شروع 227 | صفحه پایان 234

چکیده

 یکی از مهمترین پبامدهای کاهش کیفیت خاک, کاهش پایداری فیزیکی و افزایش آسیب پذیری در برابر فرسایش خاک می باشد. در این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کیفیت خاک بر پایداری آن, رابطه بین مدل های کیفیت خاک و دو شاخص پایداری آن شامل شاخص پایداری (SI) و رتبه تجمعی (CR), در منطقه جنوب مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر SI و CR همبستگی معنی داری با فاکتور فرسایش پذیری معادله جهانی فرسایش خاک (K) داشتند, لذا به عنوان شاخص های بیانگر وضعیت فرسایش خاک منطقه, مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که چهار مدل کیفیت خاک شامل IQITDS, IQIMDS, NQITDS, NQIMDS دارای همبستگی معنی داری با شاخص های پایداری خاک بودند که این همبستگی در مورد شاخص SI بیشتر از شاخص CR بود. بنابراین به نظر می رسد که تغییر کیفیت خاک می تواند تاثیر معنی داری بر وضعیت پایداری آن داشته باشد. از آنجا که شاخص SI همبستگی بالاتری با کیفیت خاک داشته و ویژگی های کمتری برای تعیین آن لازم بود, نتیجه گیری شد که برای تعیین تغییرات کیفیت خاک شاخص SI بهتر از CR است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID