Start: 1/31/2023 11:17:20 PMEnd: 1/31/2023 11:17:21 PM >> 635

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,284

دانلود:

854

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین استراتژی و اولویت بندی استراتژی های صادرات پسته ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 26

چکیده

 در این تحقیق ﺑﻪ ﺗﺪوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ, ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ SWOT ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ, اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزی و QSPM رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف تحقیق ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ تعیین ﻣﻬﻢ ﺗﺮین ﻧﻘﺎط ﻗﻮت, ﺿﻌﻒ, ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪیدﻫﺎی پیش روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراتی و پیشنهاد اﺳﺘﺮاﺗﮋی های ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی محیط داﺧلی و ﺧﺎرجی ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراتی, ﻓﻬﺮستی از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت, ﺿﻌﻒ, ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪیدﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﺗﺨﺼﻴﺺ درﺻﺪی از ﺳﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ محصول ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش QSPM, ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻧﺘﻬﺎﻧﻴﺰ دو روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزی و QSPM, ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متد SAW ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وزن دهی ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از این ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎیید ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس طیف لیکرت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻫﺎ, میانگین وزن ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎیت ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن نسبی, اوﻟﻮیت ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و در آخر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن یا تقلیل ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪیدﻫﺎ و ﺗﻘﻮیت و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد بازاریابی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ, ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ و اﻫﺪاف ﻛﻼن کشور در ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM, با استفاده از روش SAW با یکدیگر مقایسه شدند. در این مرحله دو روش مذکور به عنوان گزینه و اهداف کلان در حکم معیارهایی در نظر گرفته شدند که در نهایت روش تاپسیس فازی, به عنوان روش مناسب تر جهت رتبه بندی استراتژی های انتخاب شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی