video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

630

دانلود:

423

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایه ی اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل)

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 150

چکیده

 شادی از نیازهای اساسی نوع بشر در همه ی فرهنگ ها به شمار می رود, زیرا سلامت جسمانی و روانی اعضای جامعه را متأثر می سازد. ازاین رو, هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت احساس شادی و ارتباط این متغیر با سرمایه های اجتماعی و فرهنگی است. روش پژوهش, پیمایشی بوده و داده ها با به کارگیری ابزار پرسشنامه جمع آوری شده اند. حجم نمونه 384 نفر از شهروندان شهرستان آران و بیدگل در سال 1394 است. ارزیابی یافته ها در بُعد توصیفی نشان داد که در مجموع میزان احساس شادی حجم نمونه ی مورد بررسی در سطح متوسط رو به بالا (7/58) بوده و در ابعاد این متغیر, میزان شادی در بعد عاطفی در سطح بالاتری نسبت به ابعاد شناختی و اجتماعی قرار دارد. همچنین میانگین میزان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی به ترتیب 3/66 و 6/4 است. در بعد یافته های استنباطی, آماره ها نشان دادند که رابطه ی مستقیم و معناداری میان سرمایه ی اجتماعی (478/0) و فرهنگی (402/0) با احساس شادی وجود دارد؛ با افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی و فرهنگی, بر احساس شادی شهروندان افزوده می شود. همچنین سرمایه ی فرهنگی به طور غیرمستقیم و با تأثیر گذاری بر سرمایه ی اجتماعی, به افزایش احساس شادی منجر می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سهراب زاده، مهران، حسینی زاده، سیدسعید، امامعلی زاده، حسین، و سخایی، ایوب. (1395). سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایه ی اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل). برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(28 )، 117-150. SID. https://sid.ir/paper/157736/fa

  Vancouver: کپی

  سهراب زاده مهران، حسینی زاده سیدسعید، امامعلی زاده حسین، سخایی ایوب. سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایه ی اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل). برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی[Internet]. 1395؛7(28 ):117-150. Available from: https://sid.ir/paper/157736/fa

  IEEE: کپی

  مهران سهراب زاده، سیدسعید حسینی زاده، حسین امامعلی زاده، و ایوب سخایی، “سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایه ی اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل)،” برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، vol. 7، no. 28 ، pp. 117–150، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/157736/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی