The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) | سال:1391 | دوره:28 | شماره:3 (پیاپی 48) | صفحه شروع:83 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

232

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر ویژگی های فیزیکی حوزه آبخیز بر خصوصیات رسوب شناسی و ریخت سنجی رسوبات بستر در جهت پایاب: مطالعه موردی از حوزه قلعه سر در استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 98

چکیده

 عوامل زمین شناسی و رسوب شناسی در تغییرات اندازه مواد بستر در جهت پایین دست رودخانه موثر هستند و می توان در جهت شناخت فرآیندهای هیدرولوژی حوزه آبخیز و همچنین در طراحی سازه های هیدرولیکی و مدیرت مخازن استفاده نمود. به همین منظور این پژوهش در حوزه آبخیز قلعه سر با طول رودخانه اصلی 24 کیلومتر در حوزه آبخیز قلعه سر در استان مازندران انجام گرفت. در این پژوهش, پس از شناسایی منطقه مورد نظر, رسوبات از 11 مقطع در طول آبراهه اصلی در جهت پایین دست رودخانه به روش ترکیبی نمونه برداری شد. سپس خصوصیات ریخت سنجی رسوبات بستر با استفاده از روش الک و دستگاه گراولومتر و در نهایت با استفاده از نرم افزار  GRADISTATتعیین شد. همچنین خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز در محیط نرم افزار Arc/GIS 9.2 بدست آمد. در نهایت به منظور تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی حوزه بر خصوصیات ریخت سنجی رسوبات بستر, جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده شد. نتایج رگرسیونی دو متغیره نشان داد که بهترین مدل بدست آمده بین فاکتور D50 با آبراهه رتبه 1 و در رگرسیون چند متغیره بین فاکتور D50 با فاصله از بالادست بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID