مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,776

دانلود:

588

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه کوهی، آویشن شیرازی و مورد بر تریکوموناس واژینالیس

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 40

چکیده

 25 درصد کل داروهای موجود در آمریکا مشتق از گیاهان دارویی است. با توجه به عوارض و هزینه کمتر و سازگاری بیشتر بیماران با این داروها و به لحاظ عوارض شناخته شده داروهای سنتتیک و افزایش شیوع یبماری های STDs در دهه های اخیر این تحقیق با هدف تعیین تأثیر اسانس گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss), آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و مورد (Myrtus communis L) بر روی تریکوموناس واژینالیس به صورت In vitro انجام گرفته است. این تحقیق یک مطالعه تجربی به روش دو سویه کور در دو گروه کنترل و شاهد انجام گرفته است. عصاره گیری به روش پرکولاسیون و تهیه اسانس به روش تقطیر (Hydrodistilation) انجام شد و پس از تهیه ترشحات واژن و تایید انگل به روش مستقیم, انگل در لوله های پنج تایی حاوی محیط کشت درسه (Dorse) (تهیه شده از تخم مرغ), مترونیدازول, دی متیل سولفوکساید (DMSO), اسانس های 1/0 , 01/0 , 001/0 , 0004/0 , 0002/0 و 0001/0 گیاهان درمنه کوهی, آویشن شیرازی, مورد در DMSO قرار داده شد تا تأثیر آنها در زمان های مختلف (بدو کشت تا 72 ساعت) بر توقف رشد و از بین رفتن انگل بررسی شود. نتایج نشان داد که انگل تریکوموناس تا 72 ساعت در محیط کشت در سه زنده مانده و در مجاورت داروی مترونیدازول یک ساعت بعد و در محیط DMSO بعد از 6 ساعت از بین رفت. همچنین نتایج نشان داد زمان تأثیر اسانس درمنه کوهی در غلظت های 1/0 , 01/0 و 001/0 بدو کشت و در غلظت های 004/0 و 0001/0 به ترتیب یک ساعت و دو ساعت بعد از کشت می باشد. زمان تأثیر اسانس آویشن شیرازی در غلظت های 1/0, 01/0 , 001/0 و 0004/0 در بدو کشت و در غلظت های 0002/0و 0001/0 تا یک ساعت بعد از کشت می باشد. همچنین نتایج نشان داد زمان تأثیر اسانس مورد در غلظت های 1/0 , 01/0 , 001/0 و 0004/0, بدو کشت و در غلظت های 0002/0 و 0001/0 به ترتیب دو ساعت و چهار ساعت بعد از کشت می باشد. با توجه به تأثیر قابل جداگانه یا ترکیبی از سه گیاه به صورت in vivo بر روی انگل مورد بررسی قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

آزادبخت، محمد، ضیایی هزارجریبی، هاجر، عبدالهی، فاطمه، و شعبان خانی، بیژن. (1382). بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه کوهی, آویشن شیرازی و مورد بر تریکوموناس واژینالیس. گیاهان دارویی، 2(8)، 35-40. SID. https://sid.ir/paper/15683/fa

Vancouver: کپی

آزادبخت محمد، ضیایی هزارجریبی هاجر، عبدالهی فاطمه، شعبان خانی بیژن. بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه کوهی, آویشن شیرازی و مورد بر تریکوموناس واژینالیس. گیاهان دارویی[Internet]. 1382؛2(8):35-40. Available from: https://sid.ir/paper/15683/fa

IEEE: کپی

محمد آزادبخت، هاجر ضیایی هزارجریبی، فاطمه عبدالهی، و بیژن شعبان خانی، “بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه کوهی, آویشن شیرازی و مورد بر تریکوموناس واژینالیس،” گیاهان دارویی، vol. 2، no. 8، pp. 35–40، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15683/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی