مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

220

دانلود:

101

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساختار توده های ارس (.Juniperus excelsa Beib) در جنگل کندیرق خلخال

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 162

چکیده

 ساختار جنگل, یکی از مباحث ضروری در راستای اهداف جنگل شناسی نزدیک به طبیعت است. شناخت ساختار جنگل های ارس به عنوان مهم ترین اکوسیستم جنگلی طبیعی کشور با توجه به روند تخریب آن لازم است. در این مطالعه, برای بررسی ساختار توده جنگلی ارس در جنگل حفاظتی کندیرق خلخال یک قطعه 49.53 هکتاری که از تخریب کم تری برخوردار بود, انتخاب شد. با روش آماربرداری صد درصد, مشخصه های توده جنگلی شامل آمیختگی توده, تعداد در هکتار, ارتفاع کل, قطر برابر سینه, قطر بزرگ و کوچک تاج درختان و درختچه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین درصد تاج پوشش, سطح مقطع برابر سینه و تعداد در هکتار به ترتیب 42.85 درصد, 4.68 مترمربع و 592 اصله در هکتار است. نمودار فراوانی تعداد در طبقات قطری توده نیز نشان دهنده توده ناهم سال است. به طورکلی, توده مورد مطالعه از نظر ساختاری یک توده آمیخته, ناهم سال و با تاج پوشش باز می باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی