video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

717

دانلود:

185

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز

صفحات

 صفحه شروع 199 | صفحه پایان 220

چکیده

 سابقه و هدف: برخی ترکیبات ایجادشده از مواد استخراجی چوب (برای مثال قیر ایجادشده با منشا مواد اسیدهای چرب) مواد چسبنده ای هستند که به سختی در مراحل شستشو حذف می شوند و رسوبات چسبنده ای بر روی تجهیزات فرآیند ایجاد می کنند. هنگام تهیه خمیر کاغذ از چوب پهن برگان این ترکیبات, منشاء مشکلات بیشماری مانند تشکیل مواد چسبناک, باقی ماندن ناخالصی ها در خمیر کاغذ و پارگی کاغذ در ماشین کاغذ می شوند. به علاوه, در صورت باقی ماندن این ترکیب ها روی کاغذ مشکلاتی مانند ایجاد لکه های تیره و چسبیدن الیاف کاغذ به سطح سیلندر, پارگی ورقه و گرفتگی توری و نمدها ایجاد می شود. همچنین مواد استخراجی ممکن است با مواد شیمیایی رنگبری واکنش داده و فرآورده های تغییر یافته و اکسیدشده ای را ایجاد کنند. مواد استخراجی تغییر یافته باعث بروز مشکل قیر شده و بر روی روشنی خمیر کاغذ تاثیر منفی دارند. در این تحقیق تاثیر پیش تیمار با آب داغ و پیش تیمار با قلیا بر قابلیت رنگبری خمیر CMP گونه ممرز بررسی شد.مواد و روش ها: خرده چوب های گونه ممرز از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه شد. تیمار با آب داغ و تیمار با قلیا در سه سطح 0.5, 2 و 3.5 درصد با هدف خارج ساختن مواد استخراجی پیش از فرآیند خمیرسازی, انجام و سپس از خرده چوب های شاهد و خرده چوب های پیش تیمار شده, با فرایند CMP و در شرایط یکسان, خمیرکاغذ تهیه و با پروکسید هیدروژن رنگبری شد. از خمیرکاغذ حاصله, کاغذهای دست ساز تهیه و خواص نوری کاغذهای حاصل قبل و بعد از رنگبری و خواص مقاومتی کاغذهای حاصل قبل از رنگبری بررسی گردید.یافته ها: در نمونه های پیش تیمارشده در دما و زمان ثابت, مقدار کاهش جرم طی پیش تیمار با آب داغ کمتر از پیش تیمار با قلیا بوده و در پیش تیمار قلیایی با افزایش درصد قلیا مقدار کاهش جرم افزایش یافته است. در هر دو حالت پیش تیمار بازده خمیرکاغذ حاصل از خرده چوب های ممرز پیش تیمار شده نسبت به نمونه شاهد بیشتر است. تعداد دور پالایش و انرژی مصرفی خمیرکاغذهای حاصل از خرده چوب های پیش تیمارشده با قلیا بیشتر از خمیر کاغذهای حاصل از خرده چوب های پیش تیمارشده با آب داغ است. درجه روشنی نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و قلیا قبل و بعد از رنگبری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. طی پیش تیمار با قلیا با افزایش درصد قلیایی, درجه روشنی نمونه های پیش تیمار شده نیز افزایش نشان داد. قبل از رنگبری, ماتی نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ به مقدار کمی افزایش یافت و در کل اختلاف معنی داری بین نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و شاهد در سطح 5 درصد مشاهده نشد.در نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ در دما و زمان ثابت, شاخص مقاومت در برابر کشش گونه ممرز افزایش یافت. پیش تیمار با قلیا نیز سبب افزایش شاخص مقاومت در برابر کشش شد. شاخص مقاومت در برابر ترکیدن در اثر پیش تیمار با آب داغ افزایش یافت. پیش تیمار با قلیا نیز سبب افزایش شاخص مقاومت در برابر ترکیدن شد.نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و قلیا نشان داد که شاخص مقاومت در برابر پاره شدن افزایش یافت و با افزایش درصد قلیایی سیر صعودی داشت.نتیجه گیری: پیش تیمار نمودن خرده چوب های ممرز با آب داغ و قلیا باعث کاهش جرم خرده چوب ها و افزایش بازده خمیرکاغذ CMP نسبت به نمونه شاهد شده است. به دلیل خروج مواد استخراجی رنگی به ویژه ترکیبات فنولی, مقدار مواد استخراجی در خمیر کاهش یافته و همچنین در نتیجه عمل رنگبری درجه روشنی نمونه های پیش تیمارشده قبل و بعد از رنگبری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. ماتی در نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ افزایش و طی پیش تیمار با محلول قلیایی کاهش یافت. در نمونه های پیش تیمارشده با آب داغ و محلول قلیایی نسبت به نمونه شاهد, شاخص مقامت در برابر کشش خمیرکاغذ گونه ممرز افزایش ولی در شاخص های مقاومت در برابر ترکیدن و مقاومت در برابر پاره شدن تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسدپوراتویی، قاسم، علیپور، مریم، ذبیح زاده، سیدمجید، و قزوینی، زهره. (1395). تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، 23(3)، 199-220. SID. https://sid.ir/paper/156781/fa

  Vancouver: کپی

  اسدپوراتویی قاسم، علیپور مریم، ذبیح زاده سیدمجید، قزوینی زهره. تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل[Internet]. 1395؛23(3):199-220. Available from: https://sid.ir/paper/156781/fa

  IEEE: کپی

  قاسم اسدپوراتویی، مریم علیپور، سیدمجید ذبیح زاده، و زهره قزوینی، “تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز،” پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، vol. 23، no. 3، pp. 199–220، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/156781/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی