مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,025

دانلود:

211

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر آنتی هیپرگلیسمیک و هیپولیپیدمیک تجویز خوراکی فلفل قرمز (.Capsicum frutescens L) در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی نر

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 52

چکیده

 شواهد تحقیقاتی معدود مبنی بر اثر ضد دیابتی گیاه فلفل (Red pepper) وجود دارد. لذا در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا اثر تجویز خوراکی فلفل قرمز (Capsicum frutescens L )را بر میزان گلوکز, تری گلیسیرید و کلسترول سرم در مدل تجربی دیابت قندی مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور موش های صحرایی نر (n-36) به طور تصادفی به چهار گروه کنترل, کنترل تحت تیمار با فلفل, دیابتی و دیابتی تحت درمان با فلفل تقسیم بندی شدند. برای دیابتی شدن از داروی استرپتوزوتوسین به میزان به طور تصادفی به چهار گروه کنترل, کنترل تحت تیمار با فلفل, دیابتی و دیابتی تحت درمان با فلفل تقسیم بندی شدند. برای دیابتی شدن از داروی استرپتوزوتوسین به میزان 60 mg/Kg به طور داخل صفاقی استفاده گردید. دو گروه تحت تیمار با فلفل نیز پودر فلفل مخلوط شده با غذای استاندارد موش را با یک نسبت وزنی 1.15 دریافت نمودند. میزان گلوکز, تری گلیسرید, و کلسترول سرم قبل از انجام آزمایش دو و چهار هفته پس از انجام بررسی تعیین گردید. نتایج آنالیز آماری نشان داد که میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی افزایش معنی داری را در هفته های دوم و چهارم در مقایسه با هفته قبل از آزمایش نشان میدهد (P<0.001) در حالی که میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی تحت درمان با فلفل کاهش معنی دار را در مقایسه با گروه دیابتی تنها در هفته دوم نشان داد (P<0.01). به علاوه هیچ گونه کاهش معنی دار در سطح گلوکز سرم در گروه کنترل تحت درمان با فلفل در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نگردید. آنالیز داده های تری گلیسیرید و کلسترول نشان داد که سطح تری گلیسیرید در گروه دیابتی افزایش معنی داری (P<0.01) را در هفته چهارم نسبت به هفته قبل بررسی نشان میدهد و سطح تری گلیسیرید در هفته چهارم و در گروه دیابتی تحت درمان با فلفل در مقایسه با گروه دیابتی به طور معنی دار (P<0.001) پایین تر است. به علاوه هیچ گونه کاهش معنی دار در سطح کلسترول سرم در گروه دیابتی تحت درمان با فلفل در مقایسه با گروه دیابتی مشاهده نشد. نتایج این بررسی نشان داد که تجویز خوراکی گیاه فلفل در مدل تجربی دیابت قندی در کوتاه مدت می تواند موجب کاهش سطح گلوکز سرم در موش های دیابتی گردد. درحالی که در دراز مدت پس از گذشت یک ماه می تواند کاهش معنی دار میزان تری گلیسیرید سرم را در موش های دیابتی ایجاد نماید. لذا استفاده از این گیاه در رژیم غذایی افراد جهت کاهش عوارض ناشی از هیپرگلیسمی در کوتاه مدت و هیپرلیپیدمی (افزایش سطح تری گلیسیرید) در درازمدت در بیماران مبتلا به دیابت قندی توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  روغنی، مهرداد، بلوچ نژادمجرد، توران دخت، سهرابی، زهرا، و صادقی، مریم. (1383). بررسی اثر آنتی هیپرگلیسمیک و هیپولیپیدمیک تجویز خوراکی فلفل قرمز (.Capsicum frutescens L) در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی نر. گیاهان دارویی، 3(10)، 47-52. SID. https://sid.ir/paper/15659/fa

  Vancouver: کپی

  روغنی مهرداد، بلوچ نژادمجرد توران دخت، سهرابی زهرا، صادقی مریم. بررسی اثر آنتی هیپرگلیسمیک و هیپولیپیدمیک تجویز خوراکی فلفل قرمز (.Capsicum frutescens L) در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی نر. گیاهان دارویی[Internet]. 1383؛3(10):47-52. Available from: https://sid.ir/paper/15659/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد روغنی، توران دخت بلوچ نژادمجرد، زهرا سهرابی، و مریم صادقی، “بررسی اثر آنتی هیپرگلیسمیک و هیپولیپیدمیک تجویز خوراکی فلفل قرمز (.Capsicum frutescens L) در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی نر،” گیاهان دارویی، vol. 3، no. 10، pp. 47–52، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/15659/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی