video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

941

دانلود:

419

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین مقاومت برخی مالچ های تثبیت کننده خاک

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 231

چکیده

 سابقه و هدف: استفاده از مالچ یکی از رایج ترین روشهای تثبیت خاک جهت جلوگیری از فرسایش بادی و کنترل ریزگردها عنوان شده است. بکار بردن برخی مالچ ها اقتصادی نیست, لذا استفاده از پسماندهای صنعتی ارزان قیمت و ایمن, در ترکیب مالچها از نظر اقتصادی و همچنین زیست محیطی (بازیافت پسماند) مطرح شده است. بنابراین از اهداف این پژوهش استفاده از دو نوع پسماند صنعتی جهت تهیه مالچ بوده است. با توجه به اینکه روش پروکتور جهت آزمون و مقایسه مقاومت مالچها در نظر گرفته شد, بنابراین هدف دیگر این پژوهش ساده سازی روش پروکتور جهت برآورد مقاومت مالچهای تثبیت کننده خاک تحت تاثیر فرسایش بادی بود.مواد و روش ها: با استفاده از نتایج پژوهش های قبلی و پیش تیمارها تعدادی مالچ مورد آزمون قرار گرفتند. این مالچ ها غیر زنده بوده و از ترکیب درصدهای مختلف از پودر سنگ, لجن کنورتور, خاک رسی و خاک شنی ساخته شدند. دستگاه اینسترون, جهت سنجش مقاومت فشاری مالچ استفاده شد. با توجه به استفاده از روش پروکتور جهت کار با دستگاه اینسترون, ساده سازی این روش نیز انجام شد. این دو روش به نام های «پروکتور» و «پروکتور ساده» نامیده شدند و نتایج این دو روش به عنوان معیار استفاده از روش ساده مقایسه شدند. تیمارها شامل 5 نوع مالچ و سه تکرار بوده که مقاومت فشاری آنها با دو روش «پروکتور» و «پروکتور ساده» اندازه گیری و در قالب طرح فاکتوریل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: کاهش درصد رس از 80 به 50 درصد و افزایش درصد شن از 20 به 50 درصد در تیمارهای حاوی رس و ماسه در هر دو روش, موجب کاهش مقاومت فشاری مالچها شد. افزایش درصد پودر سنگ از 5 تا 25 درصد و بطور همزمان کاهش درصد رس از 85 تا 65 درصد به همراه درصد ثابت لجن کنورتور, موجب کاهش مقاومت فشاری با روش پروکتور ساده شده است. اختلاف نتایج بین دو روش پروکتور و ساده معنی دار نبود, ولی روش پروکتور ساده نظم مشخصی را در نتایج نشان داد.نتیجه گیری: کاهش مقاومت فشاری با کاهش درصد رس و افزایش درصد پودر سنگ در مقایسه تیمارهای حاوی رس و پودر سنگ طی روش پروکتور ساده مشاهده شد اما نتایج روش پروکتور فاقد نظم منطقی بود. مقایسه تیمارهای حاوی رس و ماسه نشان داد که در هر دو روش, با کاهش رس و افزایش ماسه از مقاومت فشاری کاسته شده است. نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری با استفاده از دستگاه اینسترون در دو روش پروکتور ساده و روش پروکتور مقایسه و مشخص گردید که این دو روش از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشته, هر چند تغییرات منظم نتایج روش پروکتور ساده مشاهده شد. با توجه به ساده بودن و کاهش زمان در روش پروکتور ساده, این روش جهت مقایسه مالچ های مورد استفاده در فرسایش بادی توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کوپائی نیا، محمدامیر، و افضلی، سیدفخرالدین. (1395). تعیین مقاومت برخی مالچ های تثبیت کننده خاک. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 219-231. SID. https://sid.ir/paper/156589/fa

  Vancouver: کپی

  کوپائی نیا محمدامیر، افضلی سیدفخرالدین. تعیین مقاومت برخی مالچ های تثبیت کننده خاک. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1395؛23(1):219-231. Available from: https://sid.ir/paper/156589/fa

  IEEE: کپی

  محمدامیر کوپائی نیا، و سیدفخرالدین افضلی، “تعیین مقاومت برخی مالچ های تثبیت کننده خاک،” پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 23، no. 1، pp. 219–231، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/156589/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی