مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) | سال:1392 | دوره:20 | شماره:2 | صفحه شروع:143 | صفحه پایان:159

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد دستگاه های بر خط هواشناسی در مزرعه در محاسبه نیاز آبی به هنگام ذرت و تاثیر آن بر افزایش کارایی مصرف آب در منطقه ساوه

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 159

چکیده

 استفاده نکردن مطلوب از آب آبیاری, محدودیت منابع آب و نیاز به غذای بیشتر ایجاب می کند که مهندسان آبیاری با اعمال شیوه های مدیریتی نوین به برآورد دقیق نیاز آبی گیاه و آبیاری به موقع و به اندازه بپردازند. در این پژوهش مقدار و مشخصات محصول تولیدی و کارایی مصرف آب, در وضعیتی که میزان آبیاری بر اساس برآورد نیاز آبی روزانه به صورت خودکار و به هنگام در مزرعه و با استفاده از دستگاه اتوماتیک هواشناسی برآورد و اعمال شد با حالت دیگری که نیاز آبی با استفاده از داده های طولانی مدت هواشناسی موجود در منطقه برآورد شده بود, مقایسه شد. به این منظور آزمایش صحرایی روی محصول ذرت در منطقه دشت لوئین ساوه انجام شد. نتایج نشان داد, در حالت استفاده از داده های به هنگام, آب مصرفی 5383 مترمکعب در هکتار, مقدار تولید 38.58 تن در هکتار و کارایی مصرف آب 7.16 کیلوگرم بر مترمکعب و در حالت استفاده از داده های بلندمدت هواشناسی, این مقادیر به ترتیب به 6310.2, 30.2 و 4.78 به دست آمد. همچنین نتایج تجزیه واریانس تنها بین قطر بلال و تعداد دانه بلال, در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری نشان داد و بین خصوصیات دیگر محصول در دو مزرعه شاهد و نمونه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنابراین با مدیریت آبیاری دقیق در مزرعه و برآورد نیاز آبی واقعی گیاه, علاوه بر کاهش آب مصرفی و افزایش کارایی مصرف آب, نه تنها تغییر معنی داری در بیشتر خصوصیات محصول ایجاد نشده بلکه در مواردی افزایش در کیفیت را نیز موجب شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID