Start: 2/7/2023 3:16:58 AMEnd: 2/7/2023 3:16:58 AM >> 570

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

810

دانلود:

192

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برازش مدل های آماری به داده های ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت شهرستان گرگان

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 84

چکیده

 تغییرات اقلیمی یکی از مشکلات امروز بشر است و تهدیدی برای کره خاکی به حساب می آید که شناسایی و پیش بینی عناصر آن در جهت مدیریت شرایط بحران اهمیت بسیاری دارد. از این رو پیش بینی و تخمین درجه حرارت برای هر منطقه به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی در استفاده بهینه (الگوی مناسب برای بهره برداری) از منابع طبیعی محسوب می گردد و لازم است مطالعاتی در این زمینه صورت گیرد تا هم در مدیریت بحران درست عمل کنیم و هم پیش بینی درستی از وضعیت جوی انجام دهیم. در این مقاله مدل بندی و پیش بینی ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت شهرستان گرگان بر اساس اطلاعات مربوط به 20 سال گذشته انجام گرفت و پس از حذف اثر فصلی روند و تغییرات نامنظم از سری مشاهده ها, یک مدل آماری ARIMA (p,d,q; P,D,Q) تعیین گردید. در جهت شناسایی بهتر مدل تعیین شده, باقی مانده ها و خطاها مورد بررسی قرار گرفته و ضرایب مدل برآورد شدند. سرانجام با استفاده از مدل به دست آمده مقادیر آتی ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت شهرستان گرگان تا سال 1393 پیش بینی شد و مشاهده گردید که ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت در سال های آینده روند افزایشی خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی