Start: 1/31/2023 11:52:49 PMEnd: 1/31/2023 11:52:50 PM >> 661

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

930

دانلود:

198

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات روی، مس و سرب در خاک های سطحی اطراف اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 155

چکیده

 در سال های اخیر توسعه شهرها و افزایش فعالیت های صنعتی سبب تجمع فلزات سنگین در خاک شده است. آلودگی خاک باعث کاهش کیفیت محیط زیست شده و سلامتی موجودات زنده را به خطر می اندازد. از این رو بررسی و مطالعه آلودگی خاک ها اجتناب ناپذیر است. در بررسی آلودگی خاک ها, به طور عموم از روش های شیمیایی استفاده می شود که روشی دشوار و وقت گیر می باشد. ولی به تازگی, از اندازه گیری پارامترهای مغناطیسی استفاده می شود که روشی سریع و غیرمخرب است. در این راستا, هدف این پژوهش بررسی ارتباط مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت برخی فلزات سنگین و اثر کاربری اراضی بر آنها در خاک های سطحی بخشی از اراضی اطراف اصفهان بود. به این منظور, تعداد 158 نمونه مرکب خاک سطحی از عمق 5-0 سانتی متری از منطقه مطالعاتی به وسعت 700 کیلومترمربع برداشته, و پس از آماده سازی نمونه ها مقدار پذیرفتاری مغناطیسی در نمونه ها با استفاده از دستگاه اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی, در فرکانس پایین 0.46 کیلوهرتز اندازه گیری شد. همچنین غلظت فلزات سرب, روی و مس در نمونه های خاک پس از عصاره گیری با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. سپس نقشه پراکنش مکانی پارامترهای مورد مطالعه با روش کریجینگ ترسیم شد. نتایج همبستگی معنی داری (P<0.01) را بین پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات مس, روی و سرب نشان داد. مقایسه میانگین پذیرفتاری مغناطیسی در کاربری های مختلف نشان داد که پذیرفتاری مغناطیسی در مناطق صنعتی بیشتر از سایر مناطق است. کاربری شهری نیز اختلاف معنی داری با کاربری کشاورزی نشان داد. روند افزایش پذیرفتاری مغناطیسی در منطقه نشان داد که عوامل انسانی, مهمترین فاکتور افزایش پذیرفتاری مغناطیسی در کاربری صنعتی و شهری می باشد. بررسی نقشه های پراکنش مکانی فلزات سنگین و پذیرفتاری مغناطیسی الگوی مشابهی را در خاک های منطقه مطالعاتی نشان دادند. بیشترین غلظت فلزات سنگین در کاربری شهری و صنعتی مشاهده شد که می تواند به دلیل آلودگی های به دست آمده از ترافیک و فعالیت های صنعتی در منطقه مطالعاتی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی