video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

493

دانلود:

198

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 59

چکیده

 سابقه و هدف: فسفر یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان و همچنین فسفر یکی از منابع آلودگی آب ها است که به دلیل مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به منابع آب ایجاد می شود. فسفر دارای تغییرات زمانی و مکانی بالایی است که ناشی از عواملی مانند شدت بارندگی, کاربری اراضی, شیب منطقه و فرسایش خاک می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود واقع در استان گیلان بود. موادوروش ها: این پژوهش در رودخانه سیاهرود رشت که حوضه آن دارای کاربری های جنگل (نواحی جوکلبندان و سراوان), کشاورزی (ناحیه سنگر), صنعتی (نواحی سراوان و دانشگاه)و شهری (نواحی گیل و گلسار) است, انجام شد. نمونه برداری طی یک دوره ده ماهه از نقاط مختلف با کاربری های متفاوت در طول رودخانه انجام شد. مقادیر فسفر کل, محلول و چسبیده به ذرات در نمونه های آب, مقدار مواد جامد کل, محلول و معلق اندازه گیری شد. اندازه گیری فسفر کل با روش هضم با پرسولفات پتاسیم انجام شد. مقدار نیتروژن نیز در چهار ماه آذر, دی, بهمن و اسفند با استفاده از روش کجلدال اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان آلودگی فسفر این رودخانه در محدوده کاربری شهری (منطقه گلسار 261/0 میلی گرم در لیتر) و صنعتی بیش تر از سایرکاربری ها می باشد. در فصل زمستان عمده فسفر محلول خروجی از کاربری کشاورزی بوده است و در تابستان از کاربری شهری بیشترین مقدار خروجی فسفر محلول می باشد. بالاترین مقدار آلودگی فسفر (296/0 میلی گرم در لیتر) در منطقه گلسار مشاهده شده است. علت زیاد بودن میزان فسفر کل در نقطه جوکلبندان (188/0 میلی گرم در لیتر) را می توان به تخریب جنگل های موجود و شیب بالای این منطقه نسبت داد. بخش عمده ذرات جامد خارج شده از حوضه نیز به شکل معلق بوده است (میانگین سالانه 503 میلی گرم در لیتر). نتایج نشان داد که میانگین زمانی غلظت اشکال مختلف فسفر شامل فسفر کل, فسفر محلول و فسفر چسبیده به ذرات در مکان های مختلف دارای اختلاف معنی داری است و در بخش انتهایی رودخانه بیش ترین است. میانگین کل (زمانی-مکانی) غلظت فسفر محلول و فسفر چسبیده به ذرات در رودخانه مورد مطالعه اختلاف معنی داری نداشتند. نتایج حاکی از وجود یک رابطه نمایی (54/0R2=) بین غلظت فسفر محلول و مواد جامد محلول بود. همچنین مشاهده شد که خروجی فسفر نیز تابعی از زمان است و با تغییرات ماهانه میزان و شکل خروجی فسفر به شدت تغییر می کند. نتیجه گیری: به طور کلی میزان آلودگی فسفر از ابتدا تا انتهای رودخانه روند افزایش داشت و آلودگی فسفر دارای تغییرات زمانی بالایی بود. بالابودن میزان فسفر از حدمجاز در مناطق کشاورزی مانند سنگر عمدتا در فصل بارندگی و ناشی از فرسایش خاک تشخیص داده شد, در حالی که زیادی فسفر در مناطق شهری را می توان به دلیل ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به داخل رودخانه دانست. بنابراین با ممانعت از فرسایش خاک در اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی به داخل رودخانه به مقدار زیادی از آلودگی فسفر جلوگیری خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لطیفی، وحید، اسدی، حسین، ابراهیمی، عیسی، و موسوی، سیدعلی. (1397). بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، 25(3 )، 43-59. SID. https://sid.ir/paper/156122/fa

  Vancouver: کپی

  لطیفی وحید، اسدی حسین، ابراهیمی عیسی، موسوی سیدعلی. بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1397؛25(3 ):43-59. Available from: https://sid.ir/paper/156122/fa

  IEEE: کپی

  وحید لطیفی، حسین اسدی، عیسی ابراهیمی، و سیدعلی موسوی، “بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان،” پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 25، no. 3 ، pp. 43–59، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/156122/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی