video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

700

دانلود:

290

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگر فرنگی در شرایط تنش شوری و کم آبی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 57

چکیده

 سابقه و هدف: خشکسالی به علت تغییرات آب و هوایی, پدیده ی شوری خاک را نیز به دنبال دارد و گیاهان در مقابل اثرات اسمزی ناشی از تنش شوری و تنش خشکی از طریق تغییرات مورفولوژیکی, فیزیولوژیکی و متابولیکی در تمام اندام های خود پاسخ می دهند. در تحقیقات گذشته ثابت گردید که قارچ اندوفیت تحت نام Piriformospora indica توانمندی همزیستی با ریشه بسیاری از گیاهان دارد و نیز در محیط کشت اختصاصی خود قادر است بدون احتیاج به حضور گیاه میزبان چرخه زندگی خود را تکمیل کند. همزیستی این قارچ با ریشه گیاه در تحمل به تنش های زنده و غیرزنده مثمرثمر بوده که این تحمل با تغییراتی در عملکرد و اجزای عملکرد هر گیاه همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات عملکرد و خصوصیات ظاهری کنگرفرنگی پس از اثبات توانمندی همزیستی قارچ اندوفیت پیریفورموسپوا با گیاه در شرایط تنش شوری و کم آبی است.مواد و روش ها: این آزمایش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. پس از غوطه ور ساختن ریشه چه های کنگر فرنگی در سوسپانسیون اسپورهای قارچ اندوفیت (P. indica), به منظور اطمینان از استقرار و کلونیزاسیون اسپورها در بافت گیاه, رنگ آمیزی ریشه چه با استفاده از روش ویرهیلیگ انجام گردید. سپس طی دو آزمایش جداگانه , شوری با سه سطح 0.7, 6 و 12 دسی زیمنس بر متر و کم آبی با سه دوره ی آبیاری هر 3, 6 و12 روز, شرایط تنش تحت عنوان شاهد, متوسط (ملایم) و شدید برای دو تیمار گیاهان همزیست و شاهد اعمال گردید. همچنین آزمایش در چهار تکرار و به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد.یافته ها: نتایج بررسی های مورفولوژیکی نشان داد که در اکثر شاخص های عملکردی, برتری گیاهان همزیست شده نسبت به شاهد وجود دارد. وزن تر و خشک ریشه در آزمایش کم آبی و طول برگ و ریشه در آزمایش تنش شوری تحت تاثیر تیمار قارچی تفاوت معنی داری نسبت به شاهد داشتند. اگرچه همزیستی این قارچ سبب افزایش عملکرد در سطوح مختلف شوری نگردید, اما در برخی از شاخص‏های مورفولوژیک از جمله در طول برگ, طول ریشه و نیز در حجم ریشه تغییرات قابل توجهی را در پی داشته است. همچنین طی اثر متقابل دور آبیاری و قارچ, وزن خشک برگ, وزن تر بوته, طول و حجم ریشه افزایش یافت.نتیجه گیری: برآیند نتایج نشان می‏دهد که گیاهان همزیست شده نسبت به انواع شاهد قابلیت سازگاری بیشتری با استرس‏های غیرزنده دارند. لذا استفاده از راه کار ساده آلوده‏سازی گیاهچه‏ها به قارچ اندوفیت همزیست ریشه, امکان کشت و کار کنگر فرنگی در خاک های خشک و کم آب را افزایش خواهد داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی تنها، شیوا، قاسم نژاد، عظیم، بابایی زاد، ولی اله، و علاالدین، محمدزمان. (1395). اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگر فرنگی در شرایط تنش شوری و کم آبی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، 37-57. SID. https://sid.ir/paper/155803/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی تنها شیوا، قاسم نژاد عظیم، بابایی زاد ولی اله، علاالدین محمدزمان. اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگر فرنگی در شرایط تنش شوری و کم آبی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1395؛23(4):37-57. Available from: https://sid.ir/paper/155803/fa

  IEEE: کپی

  شیوا رحیمی تنها، عظیم قاسم نژاد، ولی اله بابایی زاد، و محمدزمان علاالدین، “اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگر فرنگی در شرایط تنش شوری و کم آبی،” پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 23، no. 4، pp. 37–57، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/155803/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی