Start: 2/7/2023 3:08:26 PMEnd: 2/7/2023 3:08:27 PM >> 715

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,177

دانلود:

749

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

صفات فضایی موثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی

صفحات

 صفحه شروع 239 | صفحه پایان 249

چکیده

 با توجه به تاثیری که فضا می تواند بر خلاقیت و نوآوری محققین داشته باشد و جایگاه کارگروهی در این مقوله, تمرکز این مقاله بر کیفیت فضایی فضاهای جمعی در مراکز تحقیقاتی است که برای محدود کردن دامنه تحقیق مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی برگزیده شده است. هدف از این پژوهش ارائه رهنمودهایی برای طراحی مراکز تحقیقاتی معماری و شهرسازی مبتنی بر افزایش خلاقیت و نوآوری محققین آن مرکز است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی صورت گرفته است. در این راستا پرسش نامه ای در مقیاس لیکرت تدوین شد تا تاثیر صفات فضایی خلوت, زیبایی, تنوع فضایی, انعطاف پذیری و همجواری یا رویت پذیری را, که به عنوان صفات فضایی موثر بر افزایش خلاقیت و نوآوری شناسایی شده اند, بر عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری افراد, یعنی انگیزه, آرامش و آسایش کالبدی, تعاملات و تفکر خلاق, تعیین کنند. این پرسش نامه توسط 90 نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره دکتری معماری و شهرسازی دانشگاه های سراسری شهر تهران تکمیل شده است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از شیوه آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (RM-ANOVA) استفاده شده است. در نهایت بر اساس تحلیل نتایج عددی, تاثیرپذیرترین عوامل موثر بر فرآیند خلاقیت و نوآوری از هر یک از صفات فضایی مشخص شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی