مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فناوری آموزش (فناوری و آموزش)
سال:1389 | دوره:4 | شماره:3
صفحه شروع:191 | صفحه پایان:201

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

652

دانلود:

386

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزش عالی ایران

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 201

چکیده

 هدف کلی این مقاله ارایه یک چارچوب مفهومی برای ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی است که با بررسی گسترده پیشینه تحقیقات در زمینه ارزشیابی یادگیری الکترونیکی, 9 سوال اساسی مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس آنها هفت رویکرد ارزشیابی یادگیری الکترونیکی به شرح زیر شناسایی گردید: رویکرد مورد پژوهی, رویکرد مقایسه با شیوه آموزش سنتی, رویکرد ارزیابی ابزارهای پژوهشی مورد استفاده, رویکرد ارزشیابی بازگشت سرمایه, رویکرد مدل های ترازیابی, رویکرد ارزشیابی محصول و رویکرد ارزشیابی عملکرد. در این مقاله پس از بررسی بسیاری از مدل ها و چارچوب های یادگیری الکترونیکی مطرح شده توسط محققان و یا موسسات آموزش عالی, مولفه های مشترک آنها بر اساس سه معیار الف) پشتوانه علمی, ب) تواتر و تجربه استفاده بین المللی و ج) در دسترس بودن اطلاعات آنها به عنوان عوامل اصلی مدل پیشنهادی با الهام از مدل خان (2001) برگزیده شدند که عبارتند از: سازمان, مدیریت, فناوری, جنبه های آموزشی, طراحی محیط ارایه, خدمات پشتیبانی, ارزشیابی و ملاحظات اخلاقی. آنگاه از طریق اعتبارسنجی با استفاده از نظرات 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزهIT  و به ویژه یادگیری الکترونیکی در سطح آموزش عالی کشور, چارچوب مفهومی اولیه مبتنی بر عوامل, ملاک ها و نشانگرهای مورد نظر برای ارزشیابی یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزش عالی ایران طراحی و معرفی گردیده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی