مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گیاهان دارویی
سال:1394 | دوره:14 | شماره:56
صفحه شروع:45 | صفحه پایان:54

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,392

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مصرف خوراکی پودر فلفل قرمز و فلفل سیاه بر مقادیر سرمی هورمون های محور هیپوفیز- گناد در موش نر

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 54

چکیده

 مقدمه: انواع فلفل در طب سنتی کاربردهای گسترده ای دارند. محور هورمونی هیپوفیز-گناد یکی از مواردی است که ممکن است تحت تاثیر فلفل قرار گیرد.هدف: این تحقیق با هدف بررسی اثرات احتمالی فلفل قرمز و سیاه بر میزان سرمی هورمون های لوتئینی کننده (LH), محرک فولیکولی(FSH)  و تستوسترون انجام شد.روش بررسی: 21 سر موش نر نژاد NMRI به سه گروه شامل یک گروه کنترل و دو گروه تحت تیمار, به ترتیب دریافت کننده فلفل قرمز و دریافت کننده فلفل سیاه تقسیم شدند (n=7).گروه های تحت تیمار, پودر فلفل مخلوط شده با غذای استاندارد موش را با یک نسبت 6.6 درصد به مدت یک ماه به صورت خوراکی دریافت کردند. در پایان دوره تیمار, حیوانات را با کلروفرم بیهوش کرده و مستقیما از قلب آنها خونگیری به عمل آمد و پس از جدا کردن سرم, هورمون های لوتئینی کننده (LH), محرک فولیکولی (FSH) و تستوسترون با روش الایزا اندازه گیری شدند. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و به دنبال آن آزمون متعاقب توکی انجام شد.نتایج: فلفل قرمز باعث افزایش هورمون تستوسترون (p<0.01) و فلفل قرمز و فلفل سیاه باعث افزایش هورمون FSH شد (به ترتیب p<0.001 و p<0.01) ولی بر میزان LH تاثیر معنی داری نداشت. مقدار هماتوکریت در گروه های تیمار نیز افزایش یافت (p<0.001).نتیجه گیری: مصرف خوراکی پودر فلفل قرمز و سیاه در افزایش هورمون های FSH و تستوسترون موثراند. بنابراین, این نوع فلفل ها احتمالا دارای خواص آندروژنیکی می باشند. افزایش هماتوکریت ممکن است در نتیجه افزایش تستوسترون باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.