video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 200

چکیده

 چکیده: مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و استفاده از راهبردهای مستقیم و غیر مستقیم یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران می پردازد. در این مطالعه, 100 دانشجو زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج به دو پرسشنامه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان پاسخ دادند. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه آماری معنی دار بین راهبردهای استفاده از فرآیندهای ذهنی, سازماندهی و ارزیابی یادگیری و یادگیری به همراه دیگران با تفکر انتقادی می باشد. در حالی که رابطه آماری معنی داری بین راهبردهای به خاطر سپردن مطالب, استفاده از روش های جبرانی, و مهار احساسات با تفکر انتقادی مشاهده نشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.