مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فناوری آموزش (فناوری و آموزش)
سال:1390 | دوره:5 | شماره:3
صفحه شروع:201 | صفحه پایان:204

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

959

دانلود:

173

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی

نویسنده

مشکوه مریم

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 204

چکیده

 چکیده: هوش هیجانی توانایی فرد در کنترل احساس خود و دیگران و تمایز قایل شدن بین اثرات مثبت و منفی احساسات و استفاده از اطلاعات احساسی برای راهبرد تفکر و عمل می باشد. این مطالعه برای یافتن ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی انجام شد. همبستگی بین نمره حاصل از تست هوش هیجانی و معدل درسی دانشجویان محاسبه شد. شرکت کنندگان در این مطالعه دانشجویان رشته های پزشکی, ریاضی, شیمی, زبان انگلیسی و تربیت بدنی بودند. نتایج, ارتباط معنی دار میان هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی نشان ندادند. همبستگی دیگری بین جرات ورزی و موفقیت تحصیلی محاسبه شد که آن نیز نشانگر رابطه قوی نبود. بعلاوه در هوش هیجانی دانشجویان رشته های مختلف هم تفاوت معنی دار دیده نشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.