مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های حسابداری مالی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:2 (8)
صفحه شروع:93 | صفحه پایان:106

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

450

دانلود:

191

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

نویسنده

استا سهراب

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 106

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده, در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی, شرکتی, مدیریتی و خارجی طبقه بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه گذاران خارجی یافت نشد, بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تاثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1387 است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد, اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.