مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های حسابداری مالی | سال:1391 | دوره:4 | شماره:4 (14) | صفحه شروع:89 | صفحه پایان:101

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

415

دانلود:

110

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده از سیستم معادلات همزمان

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 101

چکیده

 استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی, اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع, ارتقای پاسخگویی, شفافیت, رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی, بر فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبردی شرکتی می شوند. یکی از این سازوکارها, تمرکز و ساختار مالکیت است. در این مقاله, با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های پانلی مربوط به سال های 88-1382 پرداخته شده است. به طورکلی, آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران, تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد, اما عملکرد شرکت ها تاثیر معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID