مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های حسابداری مالی | سال:1391 | دوره:4 | شماره:4 (14) | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

351

دانلود:

342

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزش های فرهنگی و حاکمیت شرکتی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 66

چکیده

 در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش های فرهنگی و برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور, از میان مدل های فرهنگی متعدد, مدل فرهنگی هافستد [28] برای ارزیابی ارزش های فرهنگی شرکت ها برگزیده شد و از داده های موجود در مطالعه رضا زاده (1381), که به وسیله پرسشنامه طراحی شده توسط هافستد (1984) به دست آمده است, استفاده گردید. از میان متغیرهای حاکمیت شرکتی درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و درصد مالکیت سهامدارن نهادی برگزیده شدند. شرکت های نمونه برای یک دوره سه ساله, از سال 1386 تا 1388 به صورت تجمعی بررسی شدند. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین شاخص مردگرایی در سازمان و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد. همچنین, بین شاخص فردگرایی در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه مستقیم و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID