مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,497

دانلود:

717

استناد:

1

اطلاعات

عنوان

استفاده از پرسش نامه مک گیل در ارزیابی درد در بیماران قبل و بعد از جراحی مغز و اعصاب (ضایعات غیر ضربه مغزی) در بیمارستان شهید باهنر کرمان

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 125

چکیده

پرسش نامه درد مک گیل شامل سه قسمت اصلی و دارای مجموعه عباراتی برای سنجش تجربه ذهنی بیمار از درد (از نظر ادراک حسی, عاطفی و ارزیابی) می باشد. این پرسش نامه همچنین شدت و سایر ویژگی های تجربی درد را مشخص کرده و توانایی سنجش کیفیت بالینی درد به صورت داده های آماری را دارا می باشد. در این پژوهش نحوه ارزیابی مفهوم درد در نرم ایرانی با نتایج تحقیقات علمی در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گرفت. مقیاس انحراف معیار و میانگین 46 بیمار بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهید دکتر باهنر کرمان در قبل و بعد از عمل جراحی که درد آنها با ابعاد روان شناختی و هیجان توام بوده است, توصیف شده است. پرسش نامه درد مک گیل داده های آماری کیفی سودمندی در مورد تجربه درد در مطالعه بر روی بیمارانی که از درد رنج می برند در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد ابعاد مختلف درد با نتایج قبلی انجام شده توسط ملزاک و تورگرسون (1971) و ابراهیمی نژاد (1997) نزدیک است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی نژاد، غلامرضا، ابراهیمی نژاد، علی، کهن، سیمین، و بهرام پور، عباس. (1383). استفاده از پرسش نامه مک گیل در ارزیابی درد در بیماران قبل و بعد از جراحی مغز و اعصاب (ضایعات غیر ضربه مغزی) در بیمارستان شهید باهنر کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11(2)، 119-125. SID. https://sid.ir/paper/155/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی نژاد غلامرضا، ابراهیمی نژاد علی، کهن سیمین، بهرام پور عباس. استفاده از پرسش نامه مک گیل در ارزیابی درد در بیماران قبل و بعد از جراحی مغز و اعصاب (ضایعات غیر ضربه مغزی) در بیمارستان شهید باهنر کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1383؛11(2):119-125. Available from: https://sid.ir/paper/155/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا ابراهیمی نژاد، علی ابراهیمی نژاد، سیمین کهن، و عباس بهرام پور، “استفاده از پرسش نامه مک گیل در ارزیابی درد در بیماران قبل و بعد از جراحی مغز و اعصاب (ضایعات غیر ضربه مغزی) در بیمارستان شهید باهنر کرمان،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 11، no. 2، pp. 119–125، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/155/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری