مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) | سال:1389 | دوره:21 | شماره:4 (پیاپی 40) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

294

دانلود:

158

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های کارآفرینی شاغلین سازمانی (زن و مرد) و رضایت شغلی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 18

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های کارآفرینی و رضایت شغلی و بررسی آن بین زنان و مردان انجام شد. جامعه آماری تحقیق, شاغلین بیمارستان کامیاب مشهد بودند. پس از جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها از میان سیزده فرضیه, دوازده فرضیه تایید شد که نتایج فرضیات اصلی بدین صورت بود. بین ویژگی های کارآفرینی شاغلین و رضایت شغلی مقدار پیرسون 0.578 بود که رابطه معنادار نسبتا قوی بین دو متغیر را نشان می دهد, مقدار پیرسون برای فرضیه دوم 0.592 بود ورابطه نسبتا قوی ویژگی کارآفرینی زنان و رضایت شغلی را نشان می دهد و مقدار پیرسون برای فرضیه رابطه ویژگی های کارآفرینی و رضایت شغلی در مردان0.601  و رابطه قوی تایید شد. نتایج آزمون تفاوت بدین صورت بود که بین اعتماد به نفس, کنترل درونی, نگرش مثبت, نیاز به توفیق, نیاز به استقلال و آینده نگری در زنان و مردان تفاوت معناداری نبود در حالیکه بین خلاقیت, نوآوری, گرایش به رفاه اقتصادی و ریسک پذیری بین زنان و مردان تفاوت معنادار بوده و مردان این ویژگی ها را بیشتر داشتند. همچنین از نظر میانگین روحیه کارآفرینی تفاوت معناداری بین دو جنس وجود داشته و مردان میانگین روحیه کارآفرینی بالاتری نسبت به زنان داشتند و از نظر رضایت شغلی, تفاوت معناداری بین دو جنس وجود نداشت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID