مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) | سال:1389 | دوره:21 | شماره:4 (پیاپی 40) | صفحه شروع:177 | صفحه پایان:194

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

639

دانلود:

144

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سرمایه اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 194

چکیده

 تجربه توسعه در کشورهای پیش گام نشان گر تاثیر متغیر مهمی به نام سرمایه اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی و اقتصاد شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس, ابتدا سرمایه اجتماعی را به طور مستقیم و با استفاده از پرسشنامه در شهرهای استان همدان اندازه گیری نموده و سپس بر اساس آن به بررسی تاثیر آن بر وضعیت کسب و کار پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از پیمایش میدانی در نقاط شهری استان همدان بوده است. نتایج تحقیق نشان گر سطح پایین سرمایه اجتماعی است که به نوبه خود باعث افزایش هنجارشکنی و گسترش جرایم, تخلفات و بی اعتمادی بالا و در نتیجه افزایش هزینه های تولید و فعالیت های اقتصادی می شود. نتایج هم چنین نشان گر رابطه منفی و کاملا معنی دار, کاهش سرمایه اجتماعی با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین, کاهش سرمایه اجتماعی از طریق افزایش هزینه های تولید و توزیع دارای تاثیر منفی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID