مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هویت شهر | سال:1389 | دوره:4 | شماره:7 | صفحه شروع:113 | صفحه پایان:122

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,043

دانلود:

708

استناد:

12

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هویت معماری، تبیین معنای هویت در دوره های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 122

چکیده

هویت از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است. ضرورت دست یابی به معماری با هویت ایرانی, موضوعی است که ضمن تاکید شدن در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور به خواست ملی نیز تبدیل شده است. برای دست یابی به این مهم, ابتدا باید سیر تحول معنایی واژگانی آن تدقیق شود. لذا ضمن بررسی تغییر مفهوم هویت در دوران معاصر, به روش تفسیری - تاریخی با استفاده از تدابیر تحلیلی - مقایسه ای به تحلیل جایگاه این مفهوم در متون تخصصی معماری, طی دوره های پیشامدرن, مدرن و فرامدرن پرداخته شد. از این رو ابتدا نظریات اندیشمندان تاثیرگذار جهان معماری در رابطه با هویت بررسی می شود. سپس نحوه تجلی این اندیشه ها در ساحت معماری, طی سه دوره مورد تحلیل قرار می گیرد. در انتها بر مبنای چارچوب نظری, معنای هویت در ساخت معماری, طی دوره ها تدقیق می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID