مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

509

دانلود:

165

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 112

چکیده

 نرخ بی سابقه تحولات در بافت کلان شهرهای ایران, آن را دچار تغییرات کالبدی پیش بینی نشده ای نموده و برنامه ریزی برای آن با مشکل جدی مواجه نموده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های موثر در گونه شناسی بافت شهری به منظور برنامه ریزی برای این بافت در حال تحول. بدین منظور, پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی, ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه شناسی و شکل شناسی می پردازد و سپس, با استفاده از روش تحلیلی-تطبیقی و مرور مستندات و تجربیات مشابه در جهان و معیارها و مولفه های گونه شناسی, و بر آن اساس شاخص های موثر را مشخص می نماید. پژوهش حاضر نشان می دهد که با استفاده از نه شاخص موثر و با استفاده دو مرحله ای از آنها, یا به عبارت دیگر, استفاده از شاخص های با اهمیت بیشتر برای مقاصد مختلف برنامه ریزی در مرحله اول برای تعیین گونه های اصلی, و سپس استفاده از باقی شاخص ها در این گونه ها برای تعیین زیرگونه های بافت شهری می توان به روندی سیستماتیک برای دسته بندی بافت شهری دست یافت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی