مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هویت شهر | سال:1396 | دوره:11 | شماره:29 | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

311

دانلود:

127

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 66

چکیده

 تدوین الگوی شهرسازی اسلامی, ایجاب می کند تعریف دین از خود مفهوم«شهر» و «شهرنشینی» با استناد روشمند به منابع دست اول به ویژه قرآن کریم جستجو شود. در این تحقیق با تکیه بر روش «تدبر», مفهوم شهر و شهرنشینی در قرآن تعریف, و مهم ترین ارکان تحقق و بقای آنها, ذکر می شود. براین اساس, قرآن «شهر» را محل تحقق حاکمیت اله بر زمین می داند که با محوریت وحی و تجمع امت بر گرد ولی اله شکل می گیرد. بنابراین شهرنشینی به معنای پذیرش حاکمیت کتاب خدا و حاکمیت ولی او بر زمین است که مستلزم تجمع مکانی و استقرار بر محور ولی می باشد. این نوع شهرنشینی برای بلوغ خود, لازم است چهار مرحله را طی کند تا واجد وجه اجتماعی, دنیوی, الهی و تمدنی گردد. هر یک از این مراحل نیز دارای ارکانی است که عبارتنداز: «قانون», «حاکمیت», «تجمع», «مرابطه», «مالکیت», «سکونت», «معیشت», «عمران», «امنیت», «عبادت», «تعلیم و تزکیه», «تذکر و تفکر», «انفاق», «جهان پیوندی» و «نسل».

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID