Start: 2/6/2023 12:17:56 PMEnd: 2/6/2023 12:17:56 PM >> 757

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

49

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی مدل های تحلیل عاملی و دلفی با استفاده از GIS در تشخیص فرسودگی بافت های شهری (مطالعه موردی: محله خاک سفید منطقه چهار شهر تهران)

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 16

چکیده

 شهرها مانند موجودات زنده, حیات دارند و اگر در بستر زمان, عوامل برهم زننده تعادل زیستی آنها کنترل نشود, زمینه های زوالشان پدید می آید. یکی از این عوامل برهم زننده, فرسودگی کالبدی بافت ها است. همچنین گسترش روزافزون شهرها و تنوع داده ها, کنترل کلانشهرها را با معضلات اساسی روبرو نموده است. در این میان سیستم اطلاعات مکان با دو ویژگی مدیریت و تحلیل داده ها می تواند در این زمینه راهگشا باشد. هدف از این پژوهش به طور کلی تشخیص بافت های فرسوده کالبدی و تعیین اولویت های مداخله و به طور جزیی کاربست مدل تحلیل عاملی و دلفی با استفاده از GIS می باشد. تحلیل عاملی با توانمندی خود در خلاصه سازی تعداد زیاد شاخص ها و دلفی هم با اولویت بندی شاخص ها بر اساس نظر کارشناسان برنامه ریزان را در رسیدن به هدف هدایت می کنند. محله خاک سفید تهران به سان مصداقی بارز و خصیصه نما, واجد پهنه های فرسوده است. بر این اساس خروجی ها نشان از آن دارد که هر دو مدل به میران بالایی شبیه یکدیگر است و ضریب همبستگی آنها 0.895 است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی