مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هویت شهر | سال:1396 | دوره:11 | شماره:30 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:44

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

599

دانلود:

399

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازشناسی مولفه های پایداری اجتماعی موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه های مسکونی (محله اباذر، تهران)

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 44

چکیده

 در بستر افزایش توجهات جهانی به ابعاد مختلف توسعه پایدار و مسائل مربوط به کیفیت زندگی انسان ها, تلاش برای دستیابی به پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی تاثیر مولفه های پایداری, بر بعد اجتماعی مسکن, مشارکت پذیری و افزایش تعاملات اجتماعی در زندگی شهری, انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها, شامل مطالعات اسنادی و پیمایش از طریق پرسشنامه می باشد. ارزیابی مولفه ها, با روش همبستگی و تجزیه تحلیل کمی داده ها به وسیله روش های آماری انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مولفه های مشارکت, هویت, حس تعلق و امنیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر افزایش تعاملات اجتماعی در بین ساکنین مجموعه های مسکونی دارند و از بین دو دسته عامل فردی و اجتماعی تعریف کننده تعاملات اجتماعی, عوامل اجتماعی به عنوان موثرترین عامل بر افزایش تعاملات اجتماعی شناخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID