مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

362

دانلود:

78

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 14

چکیده

 پژوهش با هدف تبیین و شناسایی مفهوم, «سرمایه اجتماعی» در ساختار شهر و ارائه چارچوبی برای «ارزیابی», در بستر مراجعه به «مستندات» و «پیمایشی توصیفی», به ارزیابی شاخص ها و سنجه های «چارچوب پیشنهادی» پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص ها و سنجه های «ارزیابی سرمایه اجتماعی» در ساختار شهر را می توان در حوزه «احساس امنیت شهروندی», «اعتماد و روابط متقابل», «مشارکت اجتماعی» و «اجتماع پذیری» و «میزان تمایل به تعاملات و معاشرت های اجتماعی» دانست که در این میان فضاهای عمومی شهر, واجد نقشی اساسی در بسترسازی برای «مشارکت پذیری اجتماعی» و افزایش روابط دوستانه و انسجام اجتماعی از طریق امکان دهی به اجرای مراسم, آیین ها و جشن ها و دیدارهای دوستانه به شمار می رود. علاوه بر این, ارزیابی این شاخص ها در شهر مورد مطالعه می تواند زمینه ارائه راهکارهایی در بهبود و کارآمدی حوزه مداخلات برای افزایش سرمایه اجتماعی, باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی