مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هویت شهر
سال:1391 | دوره:6 | شماره:12
صفحه شروع:61 | صفحه پایان:70

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

596

دانلود:

256

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انسان شناسی فرهنگی وسیله ای برای بررسی عوامل شکل دهنده معماری

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 70

چکیده

 عدم شناخت کافی از رابطه بین بنیان های فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی و معماری از مسایل اساسی معماری ایران می باشد. یکی از علل اساسی این مساله عدم شناخت زمینه های علمی مناسبی است که بتواند عوامل فرهنگی- اجتماعی را در ارتباط با معماری بررسی کند. در این بحث با معرفی رویکرد انسان شناسی فرهنگی در معماری, ارتباط فرهنگ با معماری تدقیق می گردد. روش تحقیق به کار رفته کیفی- توصیفی است. نتایج حاصل از تحقیق ارایه مدلی در مورد رابطه بین طبیعت و خانه های ایرانی و ارزیابی آن خواهد بود, نتایج نشان می دهد در انسان شناسی فرهنگی علاوه بر آن که عوامل فرهنگی به عنوان عوامل اساسی شکل دهنده معماری می باشند, زمینه ای را فراهم می آورد که بتوان در آن متغیرهای گوناگون اجتماعی- فرهنگی را کنار هم بررسی نمود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی