مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

120

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 52

چکیده

 از آن جا که مقدمات قصاید عربی در نقد قدما از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بزرگانی چون ابن رشیق قیروانی, ابوهلال عسکری, ابن اثیر, ثعالبی و ... به نقد این قسمت از قصاید, اهتمام ویژه ای داشته اند, ضروری می نماید در ادبیات فارسی نیز مقدمات قصاید شاعران بررسی شود. در این مقاله مقدمات قصاید خاقانی و متنبی بررسی شده است. روش تحقیق, به شیوه توصیفی-تحلیلی و حجم نمونه, کل قصاید دیوان خاقانی و متنبی است. با مطالعه و بررسی مقدمات قصاید دیوان این دو شاعر, مضامینی که در آغاز آن ها آمده, استخراج گردیده و با هم مقایسه شده اند. از مقایسه مقدمات قصاید این دو شاعر,چند نکته مستفاد می شود: 1. اهتمام متنبی به مقدمات قصاید خود بیش تر از خاقانی است؛ 2. مقدمات قصاید این دو شاعر بیش تر تقلید و تتبعی از قدما است؛ با این حال, از زیبایی خاصی برخوردارند؛ 3. مقدمات طللی, تغزلی, وصف فراق و شکوا از بیش ترین بسامد در دیوان متنبی برخوردار است؛ 4. در دیوان خاقانی, مقدمه وصف, حکمت و توحید و مقدمه شکوا و گلایه بسامد بیش تری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی