مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی ) | سال:1391 | دوره:4 | شماره:4 (پیاپی 14) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:22

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

441

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هنجارگریزی در اشعار هوشنگ ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 22

چکیده

 هنجارگریزی یکی از موثرترین روش های برجستگی زبان و آشنایی زدایی در شعر است که همواره, شاعران از آن استفاده کرده اند. هوشنگ ایرانی یکی از شاعرانی است که در اشعارش به صورت گسترده, دست به هنجارگریزی زده است. نگارندگان در این جستار, در پی پاسخ به این سوال بودند که ایرانی چگونه و در چه حوزه هایی به هنجارگریزی دست یازیده است. بررسی های به عمل آمده, نشانگر این موضوع است که هوشنگ ایرانی در اشعارش از انواع هنجارگریزی بهره برده است. اما این بهره گیری به صورت یکسان نیست؛ یکی از هنجارگریزی هایی که در اشعار ایرانی بسیار دیده می شود, هنجارگریزی نوشتاری است که به شکل های گوناگون در اشعار او وارد شده است. هنجارگریزی زمانی یا باستان گرایی نیز در اشعارش بسامد بالایی دارد که شاعر هم در حوزه نحو و هم در حوزه واژگان, از آن بهره گرفته است. هنجارگریزی معنایی به صورت گسترده و در هیات آرایه های تشبیه, تشخیص, حسامیزی و تصاویر پارادوکسی در اشعار او نمود دارد. همچنین علاوه بر این, او در حوزه های نحو, واژگان و آوا نیز به هنجارگریزی دست یازیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID