مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ی ﻛ ﺎ ردﻳ ﻨ ﺎ ل، واکنش به دما و داﻣ ﻨ ﮥ ﺑ ﺮ دﺑ ﺎ ری دﻣ ﺎ ﯾ ﯽ ﺟ ﻮ اﻧ ﻪ زﻧ ﯽ ﺑ ﺬ ر بامیه (Abelmoschus esculentus)

صفحات

 صفحه شروع 199 | صفحه پایان 205

چکیده

 هدف از این تحقیق کمی سازی پاسخ سرعت جوانه زنی بامیه به دما, برآورد دماهای کاردینال برای درصدهای مختلف جوانه زنی بود. سه مدل رگرسیونی غیرخطی [چند جمله ای درجه دو, دوتکه ای و بتا] در هفت دمای ثابت [10, 15, 20, 25, 30, 35 و 40 درجه سانتی گراد] برای توصیف پاسخ دمایی سرعت جوانه زنی بامیه مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص های مختلف آماری [ریشه میانگین مربعات (RMSE) و ضریب تبیین (R2)] برای مقایسه مدل ها به کار رفت. پارامترهای مدل برآورد شده با استفاده از مدل بتا از اطمینان بیش تری نسبت به سایر مدل ها برخوردار بود (RMSE=0. 0019, R2=0. 90). دماهای پایه, بهینه و بیشینه به ترتیب 84/9, 31/30 و 63/40 درجه سانتی گراد برآورد شد. دﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ی ﻛ ﺎ ردﻳ ﻨ ﺎ ل ﺑ ﻪ ﻣ ﺪ لﻫ ﺎ ی ﻣ ﻮ رد ارزﻳ ﺎ ﺑ ﻲ ﺑ ﺴ ﺘ ﮕ ﻲ داﺷ ﺖ . ﺑ ﻪ ﻃ ﻮ ر ﻛ ﻠ ﻲ ﻣ ﺪ ل بتا ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﺳ ﺎ ﻳ ﺮ ﻣ ﺪ ل ها برآورد بهتری از دﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ی ﻛ ﺎ ردﻳ ﻨ ﺎ ل بامیه داﺷ ﺖ . ویژگی های جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی, طول ریشه چه و طول ساقه چه و بنیه بذر به طور معنی داری تحت تأثیر دمای جوانه زنی قرار گرفتند. بیش ترین درصد جوانه زنی (7/98 درصد) و سرعت جوانه زنی (0207/0) به ترتیب در دماهای 25 و 30 درجه سانتی گراد مشاهده شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی