video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

439

دانلود:

215

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با صفات ریشه ی برنج در مراحل اولیه ی رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه ی ارتباط

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 182

کلیدواژه

برنج (Oryza sativa L.)Q2

چکیده

 گسترش شبکه ی ریشه ای عمیق راهکاری مهم برای جلوگیری از تنش خشکی در برنج است. به منظور بهنژادی صفات ریشه-ای برنج, لازم است در آغاز باید نواحی ژنگانی (ژنومی) کنترل کننده ی صفات مهم ریشه شناسایی شوند. با این هدف, پژوهشی با استفاده از 192 ژنوتیپ برنج در شرایط تنش خشکی و آبکشت (هیدروپونیک) طرح ریزی شد. به منظور اعمال تنش اسمزی از مانیتول با فشار اسمزی 5-بار در مرحله ی گیاهچه ای و شرایط آبکشت استفاده شد. افزون بر وزن اندام های هوایی, وزن ریشه, زیست توده و ضخامت ریشه, صفات طول اندام های هوایی و ریشه در طول رشد یعنی در روزهای 7ام, 14ام, 21ام, 28ام و 35ام پس از انتقال به محیط آبکشت, ارزیابی شدند. ارزیابی ژنوتیپی افراد جمعیت با استفاده از ترکیب های آغازگری ناشی از آنزیم های محدودگر EcoRI و MseI انجام شد. برای شناسایی نواحی ژنگانی مرتبط با مکان-های کنترل کننده ی این صفات از پنج مدل آماری با دو رویه ی GLM و MLMدر نرم افزار TASSEL استفاده شد. نشانگرهای E100-M140-3, E100-M160-7, E110-M140-9, E100-M140-3, E100-M150-19, E100-M160-7, E100-M160-11, E110-M140-1 و E110-M140-9 مهم ترین نشانگرها شناسایی شدند. با توجه به اینکه این نشانگرها درصد قابل توجهی از تغییرپذیری های فنوتیپی را تبیین کردند, می توان از این نشانگرها به عنوان نامزد در تحقیقات بعدی از جمله تبدیل آن ها به نشانگرهای اختصاصی SCAR و برنامه های انتخاب به کمک نشانگر برای تحمل به خشکی پس از تأیید استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صبوری، حسین، محمدآلق، شریفه، و دادرس، احمدرضا. (1396). شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با صفات ریشه ی برنج در مراحل اولیه ی رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه ی ارتباط. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 48(1 )، 171-182. SID. https://sid.ir/paper/153747/fa

  Vancouver: کپی

  صبوری حسین، محمدآلق شریفه، دادرس احمدرضا. شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با صفات ریشه ی برنج در مراحل اولیه ی رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه ی ارتباط. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1396؛48(1 ):171-182. Available from: https://sid.ir/paper/153747/fa

  IEEE: کپی

  حسین صبوری، شریفه محمدآلق، و احمدرضا دادرس، “شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با صفات ریشه ی برنج در مراحل اولیه ی رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه ی ارتباط،” مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 48، no. 1 ، pp. 171–182، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/153747/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی