مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر کودهای زیستی و نیتروژن بر میزان بعضی از عنصرهای غذایی، عملکرد مادة خشک و میزان اسانس در گیاه دارویی بادرشبی (. Dracocephalum moldavica L) در دو منطقة ایران

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 148

چکیده

 برای ارزیابی تأثیر کود های زیستی (بیولوژیک) و نیتروژن بر میزان نیتروژن, پتاسیم, فسفر, عملکرد مادة خشک و میزان اسانس بادرشبی, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 89-1388 در دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (منطقة 1) و مزرعة تحقیقاتی استان آذربایجان غربی (منطقة 2) اجرا شد. تیمار ها شامل ژنوتیپ (G1: اکوتیپ بومی و G2: رقم (SZK-1, باکتری (B1: تلقیح بذر با باکتری و B2: تلقیح نشدن) و رژیم کودی (F1: 100 درصد کود اوره, F2: 75درصد کود اوره + 25 درصد آزوکمپوست, F3: 50درصد کود اوره + 50درصد آزوکمپوست, F4: 25 درصد کود اوره + 75 درصد آزوکمپوست و F5: 100درصد آزوکمپوست) بودند. نتایج نشان داد, تجمع نیتروژن در اندام های هوایی ژنوتیپ ها در دو منطقه متفاوت بود. در هر دو منطقه بالاترین میزان فسفر و پتاسیم در نتیجة کاربرد تیمار F5 به دست آمد. در منطقة 1 در حالت تلقیح و بدون تلقیح کاربرد تیمار F3 بالاترین درصد اسانس (46/0 و 53/0 درصد) را تولید کرد. در حالت تلقیح کاربرد تیمار F3 با تولید (Kg/ha1/4781) مادة خشک اختلاف معنی داری با تیمار شاهد شیمیایی نداشت. درمجموع نتایج نشان داد, کاربرد تیمار تلفیقی F3, می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی توجه شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.