video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی در کلکسیون کنجد (Sesamum indicum L. ) بانک ژن گیاهی ملی ایران

صفحات

 صفحه شروع 275 | صفحه پایان 289

چکیده

 در این مطالعه واکنش به تنش خشکی هشت ژنوتیپ منتخب از کلکسیون کنجد بانک ژن گیاهی ملی ایران همراه با ارقام اولتان و داراب1, در شرایط معمول و تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در آستانه گلدهی, در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج, ژنوتیپ KC50662 و رقم اولتان از نظر عملکرد و اجزای آن در شرایط عادی و تنش در گروه برتر قرار گرفتند. طیف وسیعی از واکنش های حساس تا متحمل بر اساس شاخص های تحمل و حساسیت و تجزیه به مؤلفه های اصلی, نشان از تنوع کافی در کلکسیون کنجد جهت انتخاب در دو شرایط رطوبتی بود. ژنوتیپ های KC50658 و KC50321 به ترتیب متحمل ترین و حساس ترین و ژنوتیپ KC50662 و رقم اولتان, دارای پتانسیل عملکرد بالاتر در شرایط عادی و عملکرد بیش تر در شرایط تنش بودند. دو نمونه اخیر, با توجه به گروهبندی فرناندز در توصیف رفتار نمونه ها, با داشتن شاخص تحمل به تنش (STI) بیش تر, عملکرد بالاتر در هر دو شرایط داشتند. تجزیه به مؤلفه های اصلی, ضمن شناسایی صفات توجیه کننده تغییرات, نمونه ژنتیکی KC50662 و رقم اولتان را مناسب برای اصلاح در شرایط متغیر رطوبتی نشان داد. نتایج رگرسیون برای شاخص STI نشان داد, ژنوتیپ های با STI بالاتر, دارای وزن بیش تر دانه در کپسول, تعداد کپسول بیش تر در بوته, و برگ پائینی با دمبرگ بلندتر در شرایط معمول بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی