Start: 2/5/2023 1:43:58 AMEnd: 2/5/2023 1:43:58 AM >> 841

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی القا و تثبیت ریشه های مویین هویج به منظور کشت درون شیشه ای قارچ های میکوریز آربوسکولار

صفحات

 صفحه شروع 945 | صفحه پایان 959

چکیده

 هدف از این پژوهش, بهینه سازی شرایط القای ریشه مویین هویج با استفاده از ریشه و دمبرگ درون شیشه ای و همچنین دمبرگ و ساقه گلخانه ای به منظور کشت درون شیشه ای قارچ های میکوریز آربوسکولار می باشد. بذرهای هویج پس از ضدعفونی, در محیط کشت MS و گلدان کشت شدند. ریشه و دمبرگ درون شیشه ای چهار هفته ای و دمبرگ و ساقه گلخانه ای سه ماهه با استرین هایMSU, 15834 و A4 باکتری Rhizobium rhizogenes مایه زنی و در محیط کشت MS کشت شدند. تاثیر استرین باکتری و نوع ریزنمونه بر القای ریشه مویین بررسی شد. پس از حذف باکتری, میزان رشد ریشه های مویین حاصل از هر ریزنمونه پبه صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اندازه گیری گردید. تایید مولکولی تراریختگی ریشه های مویین و استرین های باکتری با استفاده از واکنش PCR برای تکثیر اختصاصی ژن rolC به اثبات رسید. نتایج نشان داد هر سه استرین توانایی القای تولید ریشه مویین را دارند. ریشه های تراریخته نسبت به ریشه های معمولی ضخامت, انشعاب و سرعت رشد بیشتری داشتند. استرین 15834 و ریزنمونه های دمبرگ گلخانه ای و ریشه درون شیشه ای بیشترین توانایی تولید ریشه مویین را نشان دادند. بالاترین میزان رشد ریشه های مویین در ریزنمونه ساقه گلخانه ای با استرین MSU مشاهده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی