video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,131

دانلود:

285

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط نخود سیاه و جو

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 19

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر نسبت های اختلاط جو (Hordeum vulgare) و نخودسیاه (Cicer arietinum L.) در تولید علوفه سبز تحت شرایط دیم, یک آزمایش مزرعه ای در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران (واقع در کرج) در سال زراعی 83-1382 انجام شد. برای این منظور از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 11 تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایش از ترکیب فاکتوریل تراکم های نخود (100%, 75% و 50% کشت خالص) و جو (100%, 75% و 50% کشت خالص) حاصل شدند. علاوه بر این دو تیمار کشت خالص نخود و جو نیز به عنوان شاهد کشت گردید. در این آزمایش بذر جو رقم والفجر و نخود اکوتیپ 4322 به طور همزمان با رعایت نسبت های اختلاط مورد نظر کشت شدند. پس از برداشت علوفه سبز, عملکرد کمی و کیفی علوفه جو و نخود در کشت خالص و مخلوط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه نخود و جو تحت تاثیر تیمار نسبت اختلاط قرار گرفت .(P<0.01) از نظر عملکرد علوفه نخود, بین تیمارهایی که تراکم نخود در آنها 100% بود و هچنین از نظر عملکرد علوفه جو بین تیمارهایی که دارای تراکم 100% جو بودند تفاوت معنی داری وجود نداشت. در میان تیمارهای مخلوط نسبت اختلاط جو 100%- نخود100 % با تولید 2981 کیلوگرم در هکتار بیشترین ماده خشک علوفه را به خود اختصاص داد. بررسی کیفیت علوفه نشان داد کلیه صفات کیفی به غیر از کربوهیدرات های محلول تحت تاثیر تیمار نسبت اختلاط در کشت مخلوط قرار گرفته و معنی دار شدند. اگرچه بیشترین عملکرد پروتئین (358.5 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 50% جو05 % نخود بدست آمد ولی با تیمار جو 100%- نخود100 % که 318.4 کیلوگرم در هکتار پروتئین تولید نمود در یک گروه آماری قرار داشت. از طرفی با افزایش نخود به سیستم کشت جو, همواره درصد خاکستر (مواد معدنی موجود در علوفه) و فیبر خام بهبود یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دریایی، فائزه، چایی چی، محمدرضا، و آقاعلیخانی، مجید. (1388). ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط نخود سیاه و جو. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 40(2)، 11-19. SID. https://sid.ir/paper/153664/fa

  Vancouver: کپی

  دریایی فائزه، چایی چی محمدرضا، آقاعلیخانی مجید. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط نخود سیاه و جو. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1388؛40(2):11-19. Available from: https://sid.ir/paper/153664/fa

  IEEE: کپی

  فائزه دریایی، محمدرضا چایی چی، و مجید آقاعلیخانی، “ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط نخود سیاه و جو،” مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 40، no. 2، pp. 11–19، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/153664/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی